tirsdag, august 16, 2022

Tidsskriftet ORIGO

ORIGO utkommer 2 ganger i året (fra 2018).  Et årsabonnement koster 300 kr. De som betaler dette, får en liten bok tilsendt pr. år. Ellers kan tidsskriftet leses gratis her.

Tidsskriftet ORIGO setter søkelys på vitenskap, skapelse og etikk. Utgangspunktet for ORIGOs arbeid er troen på at universet, naturen og livet er skapt, og en overbevisning om at dette synspunkt har mange etiske og filosofiske konsekvenser. Tidsskriftet ORIGO («Tidsskrift om videnskab, skabelse og etik») ble opprettet av en gruppe kristne fagfolk i Danmark i 1983, og utgis nå i et samarbeid mellom Origo i Danmark og Origo i Norge.

Redaksjonen mener at den kristne tro på skapelse kan kombineres med vitenskapelig aktivitet på flere forskjellige måter, og at de vitenskapelige teorier som involverer skapelsestanken ennå er ufullstendige. På den annen side vil vi fastholde at det grunnleggende skapelsessynspunkt kan underbygges minst like godt vitenskapelig som den materialistiske utviklingshypotese.

Origo har til formål å utbre kjennskapet til:

  • Arbeidet med vitenskapelige teorier om livets historie, som ved å ta utgangspunkt i et verdensbilde basert på skapelsestanken, er alternativer til de materialistiske utviklingsteoriene om universets opphav, livets opprinnelse, menneskets avstamning m.m.

  • Vitenskapens vesen samt diverse vitenskapelige metoder – spesielt med henblikk på vitenskapens muligheter og begrensninger

  • Etiske problemstillinger vedrørende teknologiske anvendelser av naturvitenskap og medisin, spesielt de etiske problemstillinger ved livets begynnelse og avslutning

  • Vitenskapsfilosofiske spørsmål relatert til forholdet mellom tro og vitenskap, herunder også vitenskapens metafysiske forutsetninger.

Enkelte artikler i ORIGO forutsetter et visst kjennskap til naturvitenskapelige teorier, men bladet redigeres slik, at hvert nummer inneholder artikler som kan leses uten spesielle forutsetninger. Normalt er artiklene i det enkelte nummer satt i rekkefølge etter økende vanskelighetsgrad. ORIGO er ikke knyttet til noe bestemt trossamfunn og bringer ikke rent forkynnende artikler. Likeså gjøres det oppmerksom på at de enkelte artikler i ORIGO ikke nødvendigvis svarer til redaksjonens synspunkter. Bladet er et åpent forum. Redaksjonen mottar gjerne stoff, som ligger innenfor ORIGOs virkefelt. Det er redaksjonens ønske å kunne bidra til en velfundert stillingtagen i spørsmål om universets og livets opprinnelse. Dette vil bli tilstrebet gjennom saklig, vitenskapelig fundert argumentasjon.

Back To Top