søndag, mai 22, 2022

Syndfloden

arkSyndflodsberetningen     

av Willy Fjeldskaar

Bibelen forteller om en stor flom på Noahs tid. Det er ikke uvanlig å tolke dette som en verdensomspennende flom for mindre enn 10 000 år siden. Hva sier de geologiske data om dette ?

Det er gjort detaljerte undersøkelser av gammelt havnivå over hele verden (Afrika, USA, Sør-Amerika, Asia, Europa, Australia). Det er foretatt dateringer ved C14-metoden. Resultatene viser at gammelt havnivå (15 000-20 000 år gammelt) i Skandinavia og USA/Canada ligger høyere enn dagens havnivå. Dette skyldes at det i disse områdene har vært landhevning etter siste istid. I en innsjø/ et vann  er det alltid geologiske spor,  form av avsetninger/mudder. Det er blitt boret i mange innsjøer/vann overalt i landet, og en kan finne ut om avsetningene er ferskvanns-avsetninger eller saltvanns-avsetninger (se forklaring nedenfor). Når en analyserer avsetnnger/mudder i innsjøer som nå ligger høyt over havet, finner en alltid ferskvannsavsetninger, og ikke avsetninger/mudder fra saltvann. Det er ingen tegn på at en har hatt havnivå over de høyeste fjellene i Norge de siste 20 000 år. Ikke heller i resten av verden; det har de siste 15-20 000 år vært en gradvis havnivåstigning i gjennomsnitt på ca. 120 meter.

Men hvor sikre er disse dateringene ?

En har mulighet til å sjekke påliteligheten av C14-dateringene. De seneste årene er det nemlig gjort sammenligningsstudier mot årringer i trær. Disse studiene viser at C14-metoden er ganske pålitelig, så langt tilbake som 11 000 år før nåtid. Da skjønner vi at det er lite relevant å snakke om usikkerhet ved C14-dateringer, og med det gi falske forhåpninger om at det likevel kan finnes bevismateriale for en verdensomspennende flom for ca. 6000 år siden. C14-dateringer for materiale som er yngre enn ca 11 000 år før nåtid, har en usikkerhet på mindre enn 15%.

Det er i dette tidsrommet, de siste 11 000 år, at syndfloden skal ha inntruffet. Som jeg tidligere har nevnt, er det ingen tegn på noen verdensomspennende flom i de geologiske data (se også Seely.pdf). Vitenskapelig sett er det derfor mer sannsynlig at den var av regional/lokal karakter.

Det er opp gjennom tiden også levert gode utenom-bibelske argumenter for at syndfloden ikke var av global karakter. Et av dem er knyttet til menneskeheten. Det finnes ikke tegn på at menneskeslekten er blitt påvirket av en global flom for noen få tusen år siden. I Norge og Nord-Amerika har det f.eks. vært mennesker i mer enn 10 000 år, i Australia mer enn 30 000 år – lenge før syndfloden kunne ha skjedd.

Siden en ikke finner geologiske spor etter en verdensomspennende flom, og det i tillegg er en rekke andre argumenter som taler imot en flom av en slik størrelsesorden, må en spørre om Bibelens syndflodsberetning kan tolkes som en ikke-global hendelse? Kan det i beretningen være brukt universelle uttrykk fordi det i semittenes verden var av altomfattende betydning? Hungersnøden i Egypt (1.Mosebok 41), f.eks., beskrives som en global katastrofe. Betyr det at hele jorda var uten grøde, eller er det uttrykk for at hungersnøden nådde alle land i regionen? Kan det være tilsvarende språkbruk i forbindelse med syndflodsberetningen?

Uten å påberope meg ekspertise i hebraisk, så vil jeg nevne et forhold i teksten som kan ha betydning i denne sammenheng. Ordet som er oversatt med “jorden” i syndflodsberetningen er “eretz”. ”eretz” er imidlertid i Bibelen oftest oversatt med ”land”, og ikke ”jorden”. Det samme ordet er brukt om Abram – han ble bedt om å forlate sin ”eretz” og gå til en ”eretz” som Gud ville vise han. Her er det opplagt ikke ment planeten jorden, men et lokalt landområde. Når ”eretz” i forbindelse med syndfloden er oversatt ”jorden”, så er det, så vidt jeg kan forstå, basert på en tolkning av teksten. Spørsmålet er om ikke dette tilsier at en bør være litt ydmyk når det gjelder forståelsen av syndflodsberetningen.

Vitenskapen har selvsagt ikke monopol på sannheten. Den vitenskapelige metoden har sine begrensninger, og må ikke forveksles med sannheten. Men, som jeg har skrevet ovenfor, ser jeg ingen geologiske data som peker i retning av en verdensomspennende flom. Jeg trodde tidligere at jeg ville finne slike data. Men dessverre. Det nytter ikke å innbille seg noe annet. Jeg har ingenting å forsvare i denne saken, og ville synes det hadde vært fantastisk om det skulle dukke opp nytt bevismateriale, som viser at jorda bare er noen få tusen år. Men jeg kan, etter mer enn 20 års forsker-erfaring i geologi/geofysikk, ikke komme bort ifra at det ikke finnes geologiske data som peker i retning av en ung jord, og heller ikke data som viser at det skal ha vært en verdensomspennende flom for mindre enn 10 000 år siden.

Les også denne.

 

boring

Hvordan finne fortidens havnivå?

 

 

Ved å bore i en innsjø/vann, kan en finne om avsetningene på bunnen er ferskvanns-avsetninger eller saltvanns-avsetninger. Når avsetningene er i saltvann, vet vi at innsjøen lå under havnivå; finner vi ferskvannsavsetninger, lå innsjøen over havnivå.  Organisk materiale som finnes i avsetningene kan aldersdateres. Dermed kan vi vite tidspunktet da innsjøen lå under havnivå og evt. over havnivå. Hvis en gjør tilsvarende analyse av flere nærliggende innsjøer i forskjellige høyder, kan vi finne hvordan havnivået endret seg over tid. 
Back To Top